DLA AUTORÓW


Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chciałyby zamieścić swój tekst w naszym czasopiśmie. Zgodnie z polityką Redakcji, publikowane są wyłącznie artykuły, w których widoczny jest wkład naukowy autora w postaci krytycznej analizy opisywanych zagadnień i/lub opisu rezultatów własnych dociekań, przy czym preferowane są teksty przedstawiające wyniki badań autorów.

Warunkiem publikacji jest zaakceptowanie przez Autorów umowy wydawniczej Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Redakcja przyjmuje ponadto zasady etyczne COPE (publicationethics.org). Redakcja uznaje zatem za niedopuszczalne nieetyczne praktyki, takie jak: plagiat (w tym autoplagiat), ghostwriting czy guest-authorship. Ich wykrycie stanowić będzie podstawę do odrzucenia tekstu.

Wszystkie prace podlegają recenzji w systemie double-blind, w którym Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. W celu wykluczenia konfliktów interesu, Recenzenci dobierani są z innych jednostek naukowych niż jednostki Autorów. W Ekonomii Międzynarodowej publikowane są wyłącznie teksty zaakceptowane przez dwóch Recenzentów. Każda recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją. W przypadku rozbieżnych stanowisk pierwszych dwóch Recenzentów, powoływany jest trzeci Recenzent.

Składane prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim oraz odpowiadać wymogom edytorskim ustalonym przez Redakcję. W przypadku współautorstwa, o ile Współautorzy nie złożą wspólnie odmiennego oświadczenia, uznaje się, że wkład pracy wszystkich Współautorów jest równy.


Wymogi edytorskie