EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA


Szanowni Czytelnicy,

Ta strona jest stroną archiwalną. Od 2020 r. wiodącą stroną czasopisma jest strona w systemie OJS (Open Journal System).

Ekonomia Międzynarodowa jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w sferze finansowej, jak i realnej, w skali makro i mikro, w ujęciu historycznym i współczesnym. Interesujące są zarówno procesy w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe aspekty lub nadające się do porównania w skali międzynarodowej.

Czasopismo istnieje od 2010 roku. Powstało z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych TIAL. Od 2013 roku jest zaś oficjalnym czasopismem Uniwersytetu Łódzkiego, wydawanym i współfinansowanym przez jego Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

Ekonomia Międzynarodowa jest indeksowana w następujących bazach:

Index Copernicus
BazEkon
BazHum
Central and Eastern European Online Library
Research Papers in Economics (RePEc)/EconPapers
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Google Scholar
Baza ARIANTA

Ekonomia Międzynarodowa w 2015 r. znalazła się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismu przyznano 7 punktów za opublikowany artykuł.

Od 2018 roku wydawana jest wyłącznie elektroniczna wersja czasopisma. Zeszyt uznaje się za wydany w chwili jego zamieszczenia na stronie czasopisma.

ISSN: 2082-4440
e-ISSN: 2300-6005